Eksport i import danych

Database Tour zawiera bardzo szybkie, wysoce konfigurowalne narzędzie do eksportowania i pompowania danych. Możesz eksportować dane z dowolnej zakładki Tabela lub SQL.

Pozwala na eksport lub migrację danych do:

  • nowej lub istniejącej tabeli lub tabel w tej samej bazie danych.
  • nowej lub istniejącej tabeli lub tabel w innej bazie danych dowolnego obsługiwanego typu, na przykład Access, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, SQLite, Firebird itp.
  • pliku (plików) typu tekst, CSV, JSON, HTML, Excel (xls, xlsx), dBase (dbf), SYLK, RTF, XML, Word, skrypt SQL.
  • pliku (plików) niestandardowych formatów opartych na formułach użytkownika.
  • obrazów oraz innych oddzielnych plików z pól BLOB i CLOB.

Duża ilość definiowanych parametrów eksportu pozwala na całkowita jego kontrolę. Przy eksporcie do formatów HTML, PDF, XLSX i RTF można eksportować wszystkie graficzne obrazy z tabeli źródłowej, a także formatowanie tekstu.

Przy eksporcie do pliku tekstowego dostępnych jest kilka formatów:
- tabela z separatorami pól;
- tabela z polami o stałej długości.

Eksportowanie danych możesz wykonywać również używając pliku operacji lub predefiniowanych parametrów startowych (tylko Database Tour Pro).

Procedura eksportu może generować szczegółowe dzienniki rekordów, w tym log błędnych zapisów. W połączeniu z opcjami obsługi błędów dzienniki umożliwiają testowanie, kontrolowanie i debugowanie procesu eksportowania. Format dzienników można dostosować. W trybie przetwarzania wiersza poleceń i pliku akcji dostępny jest dziennik wyższego poziomu, gdzie zarejestrowane są główne wydarzenia eksportowe.

Eksport do bazy danych

Można eksportować dane nie tylko do wielu formatów plików, ale również do dowolnej relacyjnej bazy danych. To może być eksport z Access do SQL Server, z Interbase do Oracle, z CSV do PostgreSQL oraz inna kombinacja baz danych.

W przypadku niektórych typów baz danych jest to możliwe, aby eksportować dane w bardzo szybkim trybie pakietowym z możliwością kontrolowania wielkości partii danych.

Kolejna potężna opcja eksportu, Tryb eksportu, kontroluje akcje eksportowe:

REPLACE+INSERTProgram usuwa obiekt docelowy, po tym tworzy go ponownie i wstawia przychodzące wierszy.
CREATE/REPLACEPusty obiekt docelowy będzie utworzony; jeśli obiekt docelowy już istnieje, zostanie zastąpiony.
APPENDProgram dołącza przychodzące wiersze do obiektu docelowego. Program tworzy obiekt docelowy, jeżeli on nie istnieje.
EMPTY+INSERTProgram usuwa wszystkie wiersze z obiektu docelowego przed wstawianiem przychodzących wierszy. Program tworzy obiekt docelowy, jeżeli on nie istnieje.
UPDATEWiersz w obiekcie docelowym jest zastępowany wierszem z obiektu źródłowego, jeżeli posiadają one identyczne klucze.
APPEND+UPDATEJeżeli wiersz o danym kluczu już istnieje, zostaje zastąpiony wierszem źródłowym; w przeciwnym wypadku jest dołączany na koniec obiektu docelowego.
DELETEJeżeli w obiekcie docelowym znajdą się wiersze posiadające identyczne klucze jak kolejne wiersze z obiektu źródłowego, zostaną one usunięte.

Eksport do bazy danych (na przykładzie eksportu do SQL Server)

Eksport kilku tabel

W ciągu zaledwie kilku kliknięć można łatwo eksportować wybrane tabeli od razu. Domyślnie eksport odbywa się zgodnie ze schematem 'jedna tabela - jeden plik (tabela)'.

Eksport kilku tabel

Eksport wszystkich wybranych tabel do jednego pliku (tabeli) jest również możliwy.

Eksport kilku tabel do jednego pliku

Eksport kilku tabel do jednego pliku

Mapowanie pól

Przed eksportem lub importem danych możesz określić mapowania pól źródło-cel. Mapowania pól mogą być zapisane do pliku i ładowane z pliku.

Podczas kopiowania danych z jednej bazy danych do drugiej ten interfejs zapewnia jeszcze więcej korzyści:

  • Dla większości baz danych to narzędzie eksportu jest w stanie konwertować typy kolumn źródłowych na typy kolumn docelowych, jak widać w przykładzie eksportu z Access do PostgreSQL na zrzucie ekranu.
  • Możliwość określenia pełnych specyfikacji kolumn docelowych.
  • Jeśli tabela docelowa już istnieje, odpowiednie ostrzeżenia są wyświetlane dla tabeli i nazw kolumn docelowych.

Mapowanie pól (na przykładzie eksportu z Access do Oracle)

Oprócz fizycznych pól bazy danych, możesz dodać oraz pola obliczone (formuły).

Eksportowanie pól obliczonych

Eksport obrazów i BLOBów

Program może automatycznie zidentyfikować najbardziej znane typy obrazów (JPG, PNG, GIF, BMP, ICO) w polach BLOB bazy danych źródłowej i eksportować je, na przykład, do HTML, PDF lub RTF. Potrafi także konwertować format obrazu w locie.

Eksport obrazów

Dane z pól BLOB, CLOB oraz innych mogą być eksportowane do pojedynczych plików, binarnych lub tekstowych.

Eksport BLOBów

Eksport obrazów do formatu HTML

Eksport do HTML za pomocą szablonu

Użycie szablonu HTML umożliwia produkowanie bardzo zoptymalizowanego pliku, który może być używany bezpośrednio na twojej stronie internetowej bez dalszego dostosowywania.

Eksport do HTML za pomocą szablonu

Eksport z zachowanym formatowaniem

Bieżące formatowanie kolumn tabeli może być kopiowane do pliku docelowego przy eksporcie do HTML, Excel (XLSX), PDF lub RTF.

Eksport z zachowanym formatowaniem

Eksportowanie raportów

Eksportowanie raportów bazy danych do Excel lub HTML daje zupełnie inne wrażenia. W raportach możesz zaprojektować unikalny układ, a następnie wyeksportować go prawie tak jak jest do formatu HTML lub XLSX.

Uwaga: Praca z raportami jest dostępna tylko w Database Tour Pro.

Eksportowanie raport bazy danych do HTML

Dialog eksportu

Dialog eksportu pozwala wybrać format wyjściowy i określić wiele opcji eksportowych, wspólnych lub specyficznych dla wybranego formatu docelowego.

Istnieje możliwość zapisania definicji eksportu do pliku i załadowania ich z pliku, czyli używanie ich jako szablonów eksportu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku ponownego wykorzystywania złożonych zadań eksportowych.

Dialog eksportu (na przykładzie eksportu do HTML)

Import danych

Program pozwala importować dane do otwartej bazy danych z zewnętrznej tabeli lub kwerendy. Przy imporcie można zdefiniować odpowiedniość pól oraz wiele innych parametrów.

Dialog importu danych

Mamy również inne narzędzia eksportu baz danych: Exportizer, Exportizer Pro i Exportizer Enterprise.