Raporty i druk danych

Database Tour Pro może drukować dane z obiektów Tabela lub Zapytanie SQL w formie, w jakiej są wyświetlane w siatce danych lub przy użyciu własnego narzędzia do raportowania w bazie danych. Dane graficzne i duży tekst można wydrukować osobno lub jako część raportu.

Za każdym razem, gdy otwierasz zbiór danych (zapytanie do tabeli lub bazy danych) i uzyskujesz dostęp do narzędzia do tworzenia raportów lub podglądu raportu, aplikacja automatycznie tworzy nowy raport. Można go następnie używać w niezmienionej postaci lub dostroić w narzędziach raportowania Database Tour.

Kreator raportów

W wielu przypadkach automatycznie utworzony raport jest gotowy do wydruku. Tak czy inaczej, jeśli zajdzie taka potrzeba, można to dostosować w kreatorze raportów. Kreator raportów umożliwia szybkie i łatwe dostosowywanie raportów. Zawiera wygodny inspektor obiektów, paski narzędzi, narzędzie do tworzenia wyrażeń, moduł ładujący obrazy itp.

Konstruktor raportów

Silnik raportów

Generator raportów Database Tour Pro obsługuje pola obliczeniowe i sumy, grupowanie danych (do trzech poziomów), wyświetlanie kształtów graficznych i obrazów (z plików lub bazy danych), warunkowe wyróżnianie, eksport raportów do formatu HTML, PDF lub Excel itp.

Możesz tworzyć raporty bazy danych dla dowolnego obsługiwanego typu bazy danych, np. Oracle, SQL Server, Access, Firebird, PostgreSQL, SQLite, dBase, Excel itp.

Szablony raportów

Szablon raportu (tj. definicję raportu) można zapisać do pliku lub pola BLOB bazy danych - ułatwia to jego powtórne otwieranie (oraz przez parametry startowe).

Szablon zapisany w pliku, można załadować w programie (z konstruktora raportów po otwarciu zestawu danych) lub po prostu klikając dwukrotnie plik w Windows Explorer. W tym drugim przypadku baza danych i zestaw danych z definicji raportu są automatycznie otwierane i wizualna część raportu jest ładowana do Konstruktora raportów, więc możesz edytować raport lub przeglądać go.

Raport zapisany w pole BLOB bazy danych, może być wyświetlany z Edytora BLOB-ów.

Przegląd raportów

Przed wydrukom możesz ocenić raport za pomocą podglądu.

Przegląd raportu

Więcej szczegółów na temat raportów baz danych można znaleźć w dokumentacji Database Tour.