Raporty i druk danych

Database Tour Pro może drukować dane z zakładek Tabela i SQL używając kreatora raportów lub tak jak są one pokazane w programie. Dane pól BLOB (graficznych lub tekstowych) można wydrukować z edytora BLOB'ów lub w raporcie.

Kreator raportów

Raport może być utworzony automatycznie lub przez użytkownika. Utworzony raport można edytować używając kreatora raportów.

Konstruktor raportów

Silnik raportów

Raporty Database Tour Pro pozwala wykorzystywać wyrażenia, grupowanie danych, graficzne obrazy, formatowanie tekstu, podgląd.

Szablony raportów

Szablon raportu (tj. definicję raportu) można zapisać do pliku lub pola BLOB bazy danych - ułatwia to jego powtórne otwieranie (oraz przez parametry startowe).

Szablon zapisany w pliku, można załadować w programie (z konstruktora raportów po otwarciu zestawu danych) lub po prostu klikając dwukrotnie plik w Windows Explorer. W tym drugim przypadku baza danych i zestaw danych z definicji raportu są automatycznie otwierane i wizualna część raportu jest ładowana do Konstruktora raportów, więc możesz edytować raport lub przeglądać go.

Raport zapisany w pole BLOB bazy danych, może być wyświetlany z Edytora BLOB-ów.

Przegląd raportów

Przed wydrukom możesz ocenić raport za pomocą podglądu.

Przegląd raportu