Цей розділ описує параметри командного рядка Database Tour, специфічні для утиліт BDE. Цей тип командного рядка може використовуватися лише в Database Tour Pro. Він вимагає встановленого BDE.

Увага: BDE - застаріла технологія. Рекомендується використовувати її лише для підтримки старих рішень.

Загальні правила написання командних рядків описано тут.

Перед тим, як ви почнете...

Досвідчені користувачі можуть побудувати потрібну командний рядок вручну, використовуючи специфікацію нижче. Але якщо ви початківець або просто хочете швидко побудувати командний рядок з базовими можливостями, використовуйте конструктор командних рядків Database Tour. Для генерації командного рядка за допомогою конструктора командних рядків використовуйте меню Інструменти | Генерація командного рядка | Утиліти BDE.... У вікні Генерація командного рядка вкажіть потрібні опції і клацніть OK. Після цього з'явиться нове вікно зі згенерованим командним рядком. Скопіюйте його, підкоригуйте в разі потреби і використовуйте для викликів Database Tour з ваших власних програм, .bat-файлів і т.д.

Використання

Опції командного рядка та їх опис

Приклади

Використання

Класичний формат командного рядка.

Командний рядок складається з усіх потрібних параметрів:

dbtour.exe /Parameter1 /Parameter2 /... /ParameterN

Скорочений формат.

Цей формат більш гнучкий, оскільки дозволяє тримати всі параметри в окремому файлі операцій. Командний рядок складається з параметра /ParamsFile (що вказує шлях до файла операцій) та необов'язкового параметра /silent:

dbtour.exe [/silent] /ActionFile=ActionFileName

Параметри командного рядка та їх опис

</OpenDB>

Вказує програмі на необхідність виконати утиліти BDE.

[/silent]

Цей ключ запускає програму в так званому "тихому" режимі, без будь-яких вікон. При використанні опції /ParamsFile ключ /silent повинен бути поза файлом параметрів. Database Tour повертає код виходу 0 в разу успішного відпрацювання, 1 в разі некоректного командного рядка і 2 у випадку помилок виконання. Увага! В цьому режимі немає запиту підтвердження на перезапис існуючих файлів та інших попереджень.

[/ActionFile=Value]

Вказує ім'я файла операцій, який включає параметри командного рядка (один параметр на рядок). Рядки, що починаються на крапку з комою, вважаються коментарем і ігноруються програмою. Допускаються пусті рядки. При використанні цього параметру в командному рядку не повинно бути інших параметрів, окрім ключа /silent. Якщо назва файлу містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Див. приклад 3.

[/UseParadoxPasswords]

Розділений крапкою з комою список паролів для таблиць Paradox (якщо планується виконувати дії з захищеними паролем таблицями Paradox).

[/DB=Value]

Вказує назву цільової бази даних (бази даних, в якій необхідно виконати утиліти BDE). Це може бути назва файлу, назва теки, назва джерела даних ODBC або назва аліасу BDE. Якщо назва містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/DBInterface=Value]

Вказує інтерфейс для роботи з базами даних (движок баз даних), що буде використовуватися для відкриття бази даних. Можливі значення: BDE.

[/DBKind=Value]

Вказує вид бази даних. Можливі значення: FOLDER, FILE, DSN. Якщо не вказано, програма спробує визначити це автоматично.

Замість використання цього параметра можливо використовувати префікс, що вказує тип бази даних (файл, тека, DSN), в параметрі /DB. Префікс повинен братися в квадратні дужки <>. Можливі значення: <FILE>, <FOLDER>, <DSN>. Рекомендується брати весь параметр в лапки у таких випадках.

[/DBDriver=Value]

Вказує драйвер бази даних. Приклади можливих значень: ACCESS, DBASE, INTERBASE, FIREBIRD, ORACLE, SQL SERVER і т.д. Якщо не вказано, програма спробує визначити це автоматично. Якщо назва драйвера містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/DBUserName=Value]

Вказує ім'я користувача бази даних. Якщо ім'я користувача містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/DBPassword=Value]

Вказує пароль бази даних. Якщо пароль містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/TableName=Value]

Вказує ім'я таблиці, над якою повинні бути виконані утиліти BDE. Якщо ім'я містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/CloseWhenDone]

Вказує програмі автоматично закритися після успішного виконання. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма автоматично закривається в будь-якому разі.

[/CloseOnError]

Вказує програмі автоматично закритися у випадку помилок виконання. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма автоматично закривається в будь-якому разі.

[/minimize]

Програма запускається в мінімізованому вікні. Вікно відновлюється до нормального стану у випадку помилки або після закінчення виконання (якщо опція /CloseWhenDone не використовується). Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма працює без жодних вікон.

[/LogFile=Value]

Вказує ім'я файла для запису журналу операцій. Якщо ім'я файла містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/AppendLog]

Вказує, що журнал операцій повинен записуватися в кінець файла із збереженням попереднього вмісту файла. Якщо цей ключ опущено, існуючий журнал операцій буде повністю перезаписано.

[/pack]

Вказує програмі упакувати таблицю Paradox або dBase, визначену параметром /TableName.

[/RegenerateIndexes]

Вказує програмі перегенерувати індекси для таблиці Paradox або dBase, визначеної параметром /TableName.

[/SetPassword=Value]

Вказує пароль, яким потрібно захистити таблицю Paradox, визначену параметром /TableName.

[/PhysicallySortBy=Value]

Вказує назву поля, по якому необхідно відсортувати фізично таблицю Paradox або dBase, визначену параметром /TableName. Індексовані таблиці Paradox не можуть бути фізично пересортовані. Якщо назва поля містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/SortDescending]

Вказує, що фізичне сортування, визначене параметром /PhysicallySortBy, повинно робитися в зворотному порядку.

[/SortSensitive]

Вказує, що фізичне сортування, визначене параметром /PhysicallySortBy, повинно робитися з урахуванням регістру символів.

[/RenameTo=Value]

Вказує нове ім'я для таблиці Paradox, dBase або текстової, вказаної параметром /TableName. Якщо ім'я містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/DuplicateAs=Value]

Вказує ім'я для нової копії таблиці, вказаної параметром /TableName. Якщо таблиця є локальною (Paradox, dBase, FoxPro або текстова), всі пов'язані файли також дублюються. Якщо ім'я містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/ChangeLangDriverTo=Value]

Вказує новий мовний драйвер для таблиці Paradox або dBase, визначеної параметром /TableName.

Приклади

1. Упаковка і фізичне сортування таблиці dBase
dbtour.exe /BDEUtils /CloseWhenDone /CloseOnError /DB=c:\MyDBFFolder /TableName=customer.dbf /pack /PhysicallySortBy=CustNo

2. Упаковка, захист паролем та перейменування таблиці Paradox
dbtour.exe /BDEUtils /DB=MyAlias /TableName=order.db /pack /SetPassword=*REMOVE* /RenameTo=orders.db

3. Те саме, що і в попередньому, але з використанням файла операцій
dbtour.exe "/ActionFile=C:\My Portfolio\DBTourStartParameters.txt"

Вміст файла c:\My Portfolio\DBTourStartParameters.txt повинен бути приблизно таким:

;action
/BDEUtils

;options

/pack
/SetPassword=*REMOVE*
/RenameTo=orders.db

;target definition
/DB=MyAlias
/TableName=order.db