Цей розділ описує параметри командного рядка Database Tour, специфічні для групових операцій з даними в текстових полях. Цей тип командного рядка може використовуватися лише в Database Tour Pro.

Більш детальна інформація щодо щодо специфічних операцій з даними в текстових полях може бути знайдена тут.

Загальні правила написання командних рядків описано тут.

Перед тим, як ви почнете...

Досвідчені користувачі можуть побудувати потрібну командний рядок вручну, використовуючи специфікацію нижче. Але якщо ви початківець або просто хочете швидко побудувати командний рядок з базовими можливостями, використовуйте конструктор командних рядків Database Tour. Інтерфейс конструктора командних рядків дуже подібний до інтерфейса діалогу Групові операції з текстовими полями, але продукує командний рядок замість запуску реальної операції. Для генерації командного рядка за допомогою конструктора командних рядків використовуйте меню Інструменти | Генерація командного рядка | Групові операції з текстовими полями.... У вікні Генерація командного рядка вкажіть потрібні опції і клацніть OK. Після цього з'явиться нове вікно зі згенерованим командним рядком. Скопіюйте його, підкоригуйте в разі потреби і використовуйте для викликів Database Tour з ваших власних програм, .bat-файлів і т.д.

Майте на увазі, що конструктор командних рядків не може згенерувати будь-який командний рядок. Він створює лише базові командні рядки, що є достатнім у більшості випадків і є гарною стартовою точкою для побудови більш складного командного рядка. Згенерований командний рядок можна легко видозмінити вручну для виконання більш складних задач.

Використання

Опції командного рядка та їх опис

Приклади

Використання

Класичний формат командного рядка.

Командний рядок складається з усіх потрібних параметрів:

dbtour.exe /Parameter1 /Parameter2 /... /ParameterN

Скорочений формат.

Цей формат більш гнучкий, оскільки дозволяє тримати всі параметри в окремому файлі операцій. Командний рядок складається з параметра /ParamsFile (що вказує шлях до файла операцій) та необов'язкового параметра /silent:

dbtour.exe [/silent] /ActionFile=ActionFileName

Параметри командного рядка та їх опис

</TextUtils>

Вказує програмі на необхідність виконати групові операції з текстовими полями.

[/silent]

Цей ключ запускає програму в так званому "тихому" режимі, без будь-яких вікон. При використанні опції /ParamsFile ключ /silent повинен бути поза файлом параметрів. Database Tour повертає код виходу 0 в разу успішного відпрацювання, 1 в разі некоректного командного рядка і 2 у випадку помилок виконання. Увага! В цьому режимі немає запиту підтвердження на перезапис існуючих файлів та інших попереджень.

[/ActionFile=Value]

Вказує ім'я файла операцій, який включає параметри командного рядка (один параметр на рядок). Рядки, що починаються на крапку з комою, вважаються коментарем і ігноруються програмою. Допускаються пусті рядки. При використанні цього параметру в командному рядку не повинно бути інших параметрів, окрім ключа /silent. Якщо назва файлу містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Див. приклад 3.

[/UseParadoxPasswords]

Розділений крапкою з комою список паролів для таблиць Paradox (якщо планується виконувати дії з захищеними паролем таблицями Paradox). Може використовуватися лише разом з параметром /DBInterface=BDE.

[/DB=Value]

Вказує назву цільової бази даних (бази даних, в якій необхідно виконати групові операції з текстовими полями). Це може бути назва файлу, назва теки, назва джерела даних ODBC, назва аліасу BDE або рядок підключення ADO. Якщо назва містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Якщо назва бази є рядком підключення ADO з лапками всередині, потрібно використовувати скорочений формат командного рядка.

[/DBInterface=Value]

Вказує інтерфейс для роботи з базами даних (движок баз даних), що буде використовуватися для відкриття бази даних. Можливі значення: ADO, FD, INTERBASE, BDE. Значення по замовчанню: ADO.

[/DBKind=Value]

Вказує вид бази даних. Можливі значення: FOLDER, FILE, DSN, CONSTR; останній варіант можна використовувати лише для підключень ADO. Якщо не вказано, програма спробує визначити це автоматично.

Замість використання цього параметра можливо використовувати префікс, що вказує тип бази даних (файл, тека, DSN, рядок підключення), в параметрі /DB. Префікс повинен братися в квадратні дужки <>. Можливі значення: <FILE>, <FOLDER>, <DSN>, <CONSTR>. Рекомендується брати весь параметр в лапки у таких випадках.

[/DBDriver=Value]

Вказує драйвер (тип) бази даних. Приклади можливих значень: ACCESS, DBASE, INTERBASE, FIREBIRD, ORACLE, SQL SERVER і т.д. Якщо не вказано, програма спробує визначити це автоматично. Якщо назва драйвера містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/DBUserName=Value]

Вказує ім'я користувача бази даних. Якщо ім'я користувача містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/DBPassword=Value]

Вказує пароль бази даних. Якщо пароль містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/Server=Value]

Вказує адресу сервера для баз даних типу DB2, SQL Server, Advantage, Informix, Interbase, Firebird, MySQL, PostgreSQL, SQL Anywhere. Може використовуватися лише разом з параметром /DBInterface=FD.

[/Port=Value]

Вказує порт TCP/IP, який слухає сервер DB2, Advantage, PostgreSQL, MySQL, Interbase або Firebird. Може використовуватися лише разом з параметром /DBInterface=FD.

[/Protocol=Value]

Вказує протокол, що використовується для з'єднання з базою даних типу DB2, Firebird або Interbase. Може використовуватися лише разом з параметром /DBInterface=FD.

[/OSAuthentication]

Вказує програмі використовувати аутентифікацію ОС замість аутентифікації бази даних. Може використовуватися лише разом з параметром /DBInterface=FD.

[/AutenticationMode=Value]

Вказує режим аутентифікації для бази даних Oracle. Можливі значення: Normal, SysDBA, SysOper і т.д. Більше інформації шукайте в документації Oracle. Може використовуватися лише разом з параметром /DBInterface=FD.

[/VendorLibrary=Value]

Шлях до клієнтської бібліотеки постачальника бази даних. Може використовуватися лише разом з параметром /DBInterface=FD.

[/VendorHomepath=Value]

Шлях до клієнтської домашньої директорії постачальника бази даних. Може використовуватися лише разом з параметром /DBInterface=FD.

[/SystemDB=Value]

Вказує шлях до файлу системної бази даних для бази даних Access. Може використовуватися лише разом з параметром /DBInterface=FD.

[/ReadOnly]

Вказує програмі вікрити базу даних Access в режимі тільки читання. Може використовуватися лише разом з параметром /DBInterface=FD.

[/TableName=Value]

Вказує ім'я таблиці, для якої повинні бути виконані операції з текстовими даними. Якщо ім'я містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/CloseWhenDone]

Вказує програмі автоматично закритися після успішного виконання. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма автоматично закривається в будь-якому разі.

[/CloseOnError]

Вказує програмі автоматично закритися у випадку помилок виконання. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма автоматично закривається в будь-якому разі.

[/minimize]

Програма запускається в мінімізованому вікні. Вікно відновлюється до нормального стану у випадку помилки або після закінчення виконання (якщо опція /CloseWhenDone не використовується). Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма працює без жодних вікон.

[/LogFile=Value]

Вказує ім'я файла для запису журналу операцій. Якщо ім'я файла містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/AppendLog]

Вказує, що журнал операцій повинен записуватися в кінець файла із збереженням попереднього вмісту файла. Якщо цей ключ опущено, існуючий журнал операцій буде повністю перезаписано.

[/trim]

Вказує програмі відсікти лідуючі та кінцеві пробіли та керучі символи з даних полів таблиці, визначеної параметром /TableName.

[/capitalize]

Вказує програмі конвертувати перший символ кожного слова до верхнього регістру в даних полів таблиці, визначеної параметром /TableName.

[/FirstToUpper]

Вказує програмі конвертувати перший символ до верхнього регістру в даних полів таблиці, визначеної параметром /TableName.

[/ToUpper]

Вказує програмі конвертувати до верхнього регістру дані полів таблиці, визначеної параметром /TableName.

[/ToLower]

Вказує програмі конвертувати до нижнього регістру дані полів таблиці, визначеної параметром /TableName.

[/ReplaceText=Value]

Вказує фрагмент тексту, який повинен бути замінений у даних полів таблиці, визначеної параметром /TableName. Зауважте, що заміна текстових фрагментів робиться після всіх інших дій, вказаних у командному рядку, крім додвання префікса та суфікса. Якщо текст містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

[/ReplaceWith=Value]

Вказує текст для заімни. Якщо текст містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Якщо цей параметр опущено, то в якості текста для заміни береться пустий рядок (тобто всі текстові фрагменти, визначені параметром /ReplaceText, будуть замінені пустими рядками, або, простіше кажучи, будуть вилучені).

[/ReplaceIgnoreCase]

При використання цього ключа при пошуку тексту для заміни не буде враховуватися регістр символів.

[/AddPrefix=Value]

Вказує префікс, що має бути доданий до тексту у даних полів таблиці, визначеної параметром /TableName. Зауважте, що додавання префікса та суфікса робиться після всіх інших дій, вказаних у командній строчці.

[/AddSuffix=Value]

Вказує суфікс, що має бути доданий до тексту у даних полів таблиці, визначеної параметром /TableName. Зауважте, що додавання префікса та суфікса робиться після всіх інших дій, вказаних у командній строчці.

[/fields=Value]

Вказує імена полів, в яких потрібно виконувати вказані в командній строчці операції. Імена повинні бути розділені крапкою з комою. Якщо імена містять пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Якщо цей параметр опущено, будуть опрацьовані всі текстові поля.

Приклади

1. Відсікання ведучих та кінцевих пробілів та керуючих символів в текстових полях таблиці dBase
dbtour.exe /FieldUtils /CloseWhenDone /CloseOnError /DBInterface=ADO /DBDriver=dBase /DB=c:\MyDBFFolder /TableName=customer /trim /fields=LastName;FirstName

2. Заміна текста в таблиці Access
dbtour.exe /FieldUtils /CloseWhenDone /CloseOnError /DBInterface=ADO /DBDriver=ACCESS /DB=c:\MyData\Genealogy.mdb /TableName=ADDR /fields=Address1 "/ReplaceText=Mark Tweine street," "/ReplaceText=Mark Tweine str.," /ReplaceIgnoreCase

3. Те саме, що і в попередньому, але з використанням файла операцій
dbtour.exe "/ActionFile=C:\DBTourStartParameters.txt"

Вміст файла c:\DBTourStartParameters.txt повинен бути приблизно таким:

;action
/FieldUtils

;options

/fields=Address1
/ReplaceText=Mark Tweine street,
/ReplaceWith=Mark Tweine str.,
/ReplaceIgnoreCase


;target definition
/DBInterface=ADO
/DBDriver=Access
/DB=c:\MyData\Genealogy.mdb
/TableName=ADDR