Документація Database Tour Зміст Індекс

Параметри запуску: Експорт / Імпорт даних

Початок Попередній Наступний

Цей розділ описує параметри командної строчки Database Tour, специфічні для експорту чи імпорту даних. Цей тип командної строчки може використовуватися лише в Database Tour Pro.

Більш детальна інформація щодо щодо специфічних опцій експорту може бути знайдена тут.

Загальні правила написання командних строчок описано тут.

Перед тим, як ви почнете...

Досвідчені користувачі можуть побудувати потрібну командну строчку вручну, використовуючи специфікацію нижче. Але якщо ви початківець або просто хочете швидко побудувати командну строчку з базовими можливостями, використовуйте конструктор командних строчок Database Tour. Інтерфейс конструктора командних строчок дуже подібний до інтерфейса діалогу Експорта і використовує ті ж самі опції експорта, але продукує командну строчку замість запуску операції експорту. Для генерації командної строчки за допомогою конструктора командних строчок використовуйте меню 'Інструменти | Генерація командної строчки | Експорт / Імпорт даних...'. У вікні 'Генерація командної строчки' вкажіть потрібні опції експорту і клацніть OK. Після цього з'явиться нове вікно зі згенерованою командною строчкою. Скопіюйте її, підкоригуйте в разі потреби і використовуйте для викликів Database Tour з ваших власних програм, .bat-файлів і т.д.

Майте на увазі, що конструктор командних строчок не може згенерувати будь-яку командну строчку. Він створює лише базові командні строчки, що є достатнім у більшості випадків і є гарною стартовою точкою для побудови більш складної командної строчки. Згенеровану командну строчку можна легко видозмінити вручну для виконання більш складних задач. Наприклад, якщо замість експорту потрібно скопіювати дані в буфер обміну, просто замініть ключ /export на ключ /copy; якщо потрібно експортувати всі таблиці вказаної бази даних, замініть назву таблиці на зірочку, і т.д. Також врахуйте, що конструктор командних строчок не може згенерувати команди експорту/імпорту, в яких використовуються властивості SQL, такі як вказання файлу з текстом SQL, підключення списку параметрів або макросів SQL і т.д.; всі ці параметри можна легко додати вручну.

Використання (специфікація):

Довгий (класичний) формат:
    dbtour.exe [/silent] </export | /copy> [/UseParadoxPasswords=ParadoxPasswords] [/ExportMode=CREATE_OR_REPLACE+INSERT|CREATE_OR_REPLACE|APPEND|EMPTY+INSERT] [/ExportType=TEXT|HTML|XML|RTF|PDF|EXCEL|EXCELXLSX|EXCELXML|EXCELOLE|WORDOLE|SYLK|DBF|SQL|DATABASE] [/filter=FilterCondition] [/FilterSensitive] [/FilterPartial] [/sort=Field1,Field2,...] [/CloseWhenDone] [/CloseOnError] [/LogFile=LogFileName] [/AppendLog] [/SuppressOverwriteOrDeletePrompt] [/minimize] [/OpenTarget] [/[Include]Images] [/[Include]Memo] [/[Include]ColNames] [/FixedFieldLength] [/separator=;|,| |#9|...] [/DelimitAllFields] [/CreateIndexFile] [/DocTitle=DocumentTitle] [/AlternateRowColor=Color] [/TargetImageFormat=PNG|JPEG|GIF|Bitmap|Metafile|Icon|<SOURCE>] [/AddDDL] [/sqlSeparator=;|^|sqlplus|#10|...] [/TargetDBType=Access|Oracle|SQLServer|LocalSQL|Interbase|Firebird|...] [/sqlTableName=TableName] [/sqlStatementType=INSERT|MERGE|UPDATE|DELETE] [/KeyFields=KeyFields] [/textSchema=standard|ado|bde|expr] [/TextExpression=Expression] [/xmlUseCDataAttr] [/xmlSchema=ado|standard|simple|xsl] [/encoding=Windows-1252|...] [/dbfVersion=3|4|5] [/LimitRecordCount=100|...] [/RecordsPerLine=1|2|...] [/RowsPerSheet=65536|...] [/FloatFormat=0.0000|...] [/DateTimeFormat=mm/dd/yyyy|...] [/LineTerminator=WINDOWS|UNIX] [/CommitInterval=100|...] [/MemorySaving] [/UseSQLParameters] [/FieldMappingsFile=FieldMappingsFileName] [/FieldMappings=Source1=Target1;Source2=Target2;...] [/columns=column1;column2;...] [/TableMappingsFile=TableMappingsFileName] [/SQLStatementSeparator=SQLStatementSeparator] [/SrcDBInterface=ado|bde|interbase] [/SrcDBKind=DBKind] [/SrcDBDriver=DBDriver] [/SrcDBUserName=UserName] [/SrcDBPassword=Password] [/SrcTableName=TableName] [/SrcSQLFile=SQLFileName] [/SQLParamNames=ParamName1%#%ParamName2%#%...] [/SQLParamValues=ParamValue1%#%ParamValue2%#%...] [/SQLParamTypes=ParamType1%#%ParamType2%#%...] [/SQLMacroNames=MacroName1%#%MacroName2%#%...] [/SQLMacroValues=MacroValue1%#%MacroValue2%#%...] </SrcDB=SourceFileOrDBName> [/TrgDBInterface=ado|bde|interbase] [/TrgDBKind=DBKind] [/TrgDBDriver=DBDriver] [/TrgDBUserName=UserName] [/TrgDBPassword=Password] [/TrgTableName=TableName] [/TrgDB=TargetFileOrDBName]
     
Скорочений формат (параметри командної строчки зібрані в один файл операцій):
    dbtour.exe [/silent] [/ParamsFile=ActionFileName]

Приклади:

1. Копіювання таблиці з файла .mdb до буферу обміну
dbtour.exe /copy "/SrcDB=c:\my db\stores.mdb" "/SrcTableName=price"

2. Експорт .dbf -> .htm
dbtour.exe /export /encoding=Windows-1252 "/SrcDB=c:\my db\customer.dbf" "/TrgDB=c:\my db\customer.htm"

3. Експорт .dbf -> .rtf
dbtour.exe /export /IncludeMemo /exporttype=RTF "/sort=payername,paymentsum DESC" /SrcDBInterface=ado "/SrcDB=c:\my db\dbdesrc.dbf" "/TrgDB=c:\my db\dbdescr.rtf"

4. Експорт .db -> .htm
dbtour.exe /export /ExportType=HTML "/sort=serviceid, 4, 5" /columns=SERVICENAME;DESCR;PRICE "/SrcDB=c:\my db\advert.db" "/TrgDB=c:\my db\services.htm"

5. Експорт всіх файлів .dbf з певної теки в файли .txt
dbtour.exe /export /ExportType=TEXT /separator=#9 "/filter=BillSum > 200 and Name <> 'Parker'" "/SrcDB=c:\data\" "/SrcTableName=<MASK>*.dbf" "/TrgDB=c:\targets\" "/TrgTableName=<MASK>*.txt"

6. Експорт однієї таблиці з файла .mdb до файла .htm
dbtour.exe /export /SrcDBPassword=leo12 "/SrcDB=c:\my db\stores.mdb" "/SrcTableName=price" "/TrgDB=c:\my db\price.htm"

7. Експорт всіх таблиць з файла .mdb в файли .htm в тихому режимі
dbtour.exe /silent /export /SrcDBPassword=leo12 "/SrcDB=c:\my db\stores.mdb" "/SrcTableName=*" "/TrgDB=c:\my db\" "/TrgTableName=*.htm"

8. Експорт .db -> .dbf V
dbtour.exe /export /ExportType=DBF /dbfVersion=5 "/encoding=DBASE DEU CP437" "/SrcDB=c:\my db\types.db" "/TrgDB=c:\my db\types.dbf"

9. Експорт таблиці з бази даних Oracle до бази даних Access в тихому режимі і з записом результатів в лог-файл. Цільовий файл повинен існувати.
dbtour.exe /silent /export /ExportType=DATABASE /ExportMode=REPLACE+INSERT /IncludeMemo /CommitInterval=200 /SrcDBInterface=ado /SrcDBKind=CONSTR /SrcDBDriver=ORACLE "/SrcDB=Provider=OraOLEDB.Oracle.1;Data Source=dwh;" /SrcDBUserName=stage /SrcDBPassword=stage_password /SrcTableName=USR_REQUEST /TrgDBInterface=ado /TrgDBKind=FILE "/TrgDBDriver=Microsoft Access" /TrgDB=C:\DWH\Requests.mdb /TrgTableName=USR_REQUEST /LogFile=C:\DWH\Log\export_req.log /AppendLog

10.Те саме, що і в попередньому, але експортування результатів запиту SQL замість таблиці (відмінності з попереднім виділено жирним шрифтом)
dbtour.exe /silent /export /ExportType=DATABASE /ExportMode=REPLACE+INSERT /IncludeMemo /CommitInterval=200 /SrcDBInterface=ado /SrcDBKind=CONSTR /SrcDBDriver=ORACLE "/SrcDB=Provider=OraOLEDB.Oracle.1;Data Source=dwh;" /SrcDBUserName=stage /SrcDBPassword=stage_password /SrcSQLFile=C:\DWH\Payments.sql /TrgDBInterface=ado /TrgDBKind=FILE "/TrgDBDriver=Microsoft Access" /TrgDB=C:\DWH\Requests.mdb /TrgTableName=PAYMENTS /LogFile=C:\DWH\Log\export_req.log /AppendLog

11. Експорт всіх таблиць джерела даних ODBC до файла .mdb. Цільовий файл повинен існувати.
dbtour.exe /export /ExportType=DATABASE /IncludeMemo /SrcDBInterface=ADO /SrcDBPassword=m980 "/SrcDB=<DSN>BOOKS" "/SrcTableName=<MASK>*" /TrgDBInterface=ADO /TrgDBKind=FILE /TrgDBDriver=Access "/TrgTableName=<MASK>*" /TrgDB=c:\MyBooks.mdb

12. Те саме, що і в попередньому, але з використанням файла операцій
dbtour.exe "/ParamsFile=c:\DBTourStartParameters.txt"

Вміст файла c:\DBTourStartParameters.txt повинен бути приблизно таким:

 

;action
/export

;options

/IncludeMemo

;source definition
/exporttype=DATABASE
/SrcDBInterface=ADO
/SrcDBPassword=m980
/SrcDBKind=DSN
/SrcDB=BOOKS
/SrcTableName=<MASK>*

;target definition
/TrgDBInterface=ADO
/TrgDBKind=FILE
/TrgDBDriver=Access
/TrgDB=c:\MyBooks.mdb
/TrgTableName=<MASK>*

Опис параметрів:

Параметр Опис
/export Вказує програмі на необхідність виконати експорт даних до файлу або іншої бази даних.
/copy Вказує програмі на необхідність копіювати дані до буферу обміну.
/silent Цей ключ запускає програму в так званому "тихому" режимі, без будь-яких вікон. При використанні опції /ParamsFile ключ /silent повинен бути поза файлом параметрів (операцій). Database Tour повертає код виходу 0 в разу успішного відпрацювання, 1 в разі некоректної командної строчки і 2 у випадку помилок виконання. Увага! В цьому режимі немає запиту підтвердження на перезапис існуючих файлів та інших попереджень.
/ParamsFile Вказує назву файла операцій, який включає параметри командної строчки (один параметр на строчку). Строчки, що починаються на крапку з комою, вважаються коментарем і ігноруються програмою. Допускаються пусті строчки. При використанні цього параметру в командній строчці не повинно бути інших параметрів, окрім ключа /silent. Якщо назва файлу містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Див. приклад 12.
/UseParadoxPasswords Розділений крапкою з комою список паролів для таблиць Paradox (лише для підключень BDE).

/SrcDB

Вказує назву бази даних - джерела. Це може бути назва файлу, назва теки, назва джерела даних ODBC, назва аліасу BDE або строчка підключення ADO. Якщо назва містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Якщо назва бази є строчкою підключення ADO з лапками всередині, потрібно використовувати скорочений формат командної строчки (з використанням файла параметрів).
/SrcDBInterface Вказує інтерфейс для роботи з базами даних (движок баз даних), що буде використовуватися для відкриття бази даних - джерела. Можливі значення: ADO, BDE, INTERBASE. Якщо не вказано, використовується ADO.
/SrcDBKind

Вказує вид бази даних - джерела. Можливі значення: FOLDER, FILE, DSN, CONSTR; останній варіант можна використовувати лише для підключень ADO. Якщо не вказано, програма спробує визначити це автоматично.

Замість використання цього параметра можливо використовувати префікс, що вказує тип бази даних (файл, тека, DSN, строчка підключення), в параметрі /SrcDB. Префікс повинен братися в квадратні дужки <>. Можливі значення: <FILE>, <FOLDER>, <DSN>, <CONSTR>. Рекомендується брати весь параметр в лапки у таких випадках. Див. приклад 11.

/SrcDBDriver Вказує драйвер бази даних - джерела. Приклади можливих значень: ACCESS, DBASE, INTERBASE, FIREBIRD, ORACLE, SQL SERVER і т.д. Якщо не вказано, програма спробує визначити це автоматично. Якщо назва драйвера містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/SrcDBUserName Вказує ім'я користувача бази даних - джерела. Якщо ім'я користувача містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/SrcDBPassword Вказує пароль бази даних - джерела. Якщо пароль містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/SrcTableName

Вказує ім'я таблиці - джерела для відкриття. Якщо цей параметр опущено, а база даних - джерело є файлом, програма спробує його витягти з /SrcDB. Якщо ім'я містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Цей параметр не повинен використовуватися одночасно з ключем /SrcSQLFile.

Замість імені таблиці (файла) тут можна вказувати маску або ж список файлів (таблиць) - в такому разі програма буде відкривати і експортувати послідовно групу файлів (таблиць). /TrgTableName в такому випадку повинен бути пустим або містити відповідну маску або список, за одним виключенням: якщо цільовий формат - DATABASE, а режим експорту - APPEND, /TrgTableName може містити лише одну таблицю (в цьому випадку всі таблиці джерела повинні мати сумісну структуру полів). Цей розширений синтаксис можна застосовувати лише якщо використовується ключ /export. Для масок повинен використовуватися префікс <MASK>, для списків - префікс <LIST> (весь параметр повинен братися в лапки). Список повинен розділятися крапкою з комою. Див. приклади вище.

/SrcSQLFile Вказує ім'я файла, з якого потрібно завантажити і виконати текст SQL. Файл може містити багато виразів SQL; в такомуі разі різні вирази будуть виконані послідовно; запит, результат якого потрібно експортувати, повинен бути останнім виразом SQL у файлі; різні вирази повинні бути розділені за допомогою /SQLStatementSeparator. Якщо ім'я файла містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Цей параметр не повинен використовуватися одночасно з ключем /SrcTableName.
/SQLStatementSeparator Вказує розділювач (термінатор) виразів SQL для випадків, коли /SQLFile містить більше, ніж один вираз SQL. Це може бути будь-який символ або код символу з префіксом #. Є також наперед визначений розділювач, що зветься sqlplus, зазвичай використовується утилітою Oracle SQL Plus та іншими Oracle-орієнтованими інструментами та утилітами; це похила риска (/) на окремій строчці між двома виразами. Значенням по замовчанню для розділювача виразів SQL є крапка з комою (;).
/SQLParamNames Може використовуватися у випадках, коли /SQLFile містить параметризований(і) запит(и) SQL. Текст SQL параметризованого запиту містить параметри для динамічної підстановки; кожен параметр починається з двокрапки, наприклад, :ITEMID, :PAYDATE і т.д. Обробка параметрів здійснюється на рівні движка бази даних або на рівні бази даних (для серверних баз даних). Використовуйте цей параметр для вказання списку імен параметрів SQL, які повинні бути автоматично замінені перед виконанням запиту. Цей список має складатися з імен параметрів (двокрапка тут повинна бути опущена), розділених комбінацією символів %#%. Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки. Цей параметр повинен використовуватися разом з параметрами /SQLParamValues та /SQLParamTypes. Див. приклади вище.
/SQLParamValues Список значень параметрів SQL, розділених комбінацією символів %#%. Кількість елементів у списку та їх позиції повинні співпадати з параметром /SQLParamNames. Для передачі значення null value потрібно писати NULL (у верхньому регістрі). Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки.
/SQLParamTypes Список типів параметрів SQL, розділених комбінацією символів %#%. Кількість елементів у списку та їх позиції повинні співпадати з параметром /SQLParamNames. Допустимі типи: Boolean, Currency, Date, DateTime, Float, Integer, SmallInt, String, Time, Word. Параметр не повинен містити пробілів.
/SQLMacroNames

Може використовуватися у випадках, коли /SQLFile містить запит(и) SQL з макросами. Текст SQL таких запитів містить макроси для динамічної підстановки; кожен макрос починається з << і закінчується на >>, наприклад, <<ITEMID>>, <<PAYDATE>> і т.д.; на відміну від параметрів, макрос не має типу і завжди вставляється як текст. Використовуйте цей параметр для вказання списку імен макросів, які повинні бути автоматично замінені перед виконанням запиту. Цей список повинен містити список імен макросів (розділювачі << та >> тут повинні бути опущені; імена макросів мають складатися лише з букв та цифр), розділених комбінацією символів %#%. Макроси обробляються перед обробкою параметрів SQL, тому можна використовувати макроси всередині параметрів SQL. Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки. Цей параметр повинен використовуватися разом з параметром /SQLMacroValues. Див. приклади вище.

/SQLMacroValues Список значень макросів SQL, розділених комбінацією символів %#%. Кількість елементів у списку та їх позиції повинні співпадати з параметром /SQLMacroNames. Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки.
/filter Умова фільтру, яка повинна бути застосована до бази даних після її відкриття. Не слід застосовувати одночасно з параметром /SrcSQLFile; для фільтрації даних запиту SQL використовуйте секцію WHERE запиту. Якщо умова фільтру містить пробіли, знаки більше або менше, весь параметр повинен братися в лапки. Див. приклад 5.
/FilterSensitive Вказує, що строчкові літерали в умові фільтру для бази даних - джерела порівнюються з даними текстових полів з урахуванням регістру символів. Ігнорується, якщо опцію /filter не вказано. Має значення лише для підключень BDE.
/FilterPartial Вказує, що строчки в умові фільтру для бази даних - джерела, що закінчуються зірочкою, порівнюються по частковому співпадінню, де зірочка означає співпадіння з будь-якою кількістю символів. Ігнорується, якщо опцію /filter не вказано. Має значення лише для підключень BDE.
/sort Список полів або відносних позицій полів, по яких база даних - джерело повинна бути відсортована. Не слід застосовувати одночасно з параметром /SrcSQLFile; для сортування даних запиту SQL використовуйте секцію ORDER BY запиту. Імена (позиції) полів повинні бути розділені комами. Якщо список містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки (див. приклад 3). Можна використовувати модифікатори ASC та DESC. Наприклад, використання параметрів з прикладу 3 викличе сортування по двох полях: спершу по payername (в прямому порядку, тобто по алфавіту), а потім по paymentsum (у зворотному порядку, тобто від більшого до меншого).

Наступні опції мають значення лише при використанні опції /export:
/TrgDB Вказує назву бази даних - цілі. Це може бути назва файлу, назва теки, назва джерела даних ODBC, назва аліасу BDE або строчка підключення ADO. Якщо назва містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Якщо назва бази є строчкою підключення ADO з лапками всередині, потрібно використовувати скорочений формат командної строчки (з використанням файла операцій).
/TrgDBInterface Вказує інтерфейс для роботи з базами даних (движок баз даних), що буде використовуватися для відкриття бази даних - цілі при використанні формата експорту DATABASE. Можливі значення: ADO, BDE, INTERBASE. Якщо не вказано, використовується ADO.
/TrgDBKind

Вказує вид бази даних - цілі при використанні формата експорту DATABASE. Можливі значення: FOLDER, FILE, DSN, CONSTR; останній варіант можна використовувати лише для підключень ADO. Якщо не вказано, програма спробує визначити це автоматично.

Замість використання цього параметра можливо використовувати префікс, що вказує тип бази даних (файл, тека, DSN, строчка підключення), в параметрі /TrgDB. Префікс повинен братися в квадратні дужки <>. Можливі значення: <FILE>, <FOLDER>, <DSN>, <CONSTR>. Рекомендується брати весь параметр в лапки у таких випадках. Див. приклад 11.

/TrgDBDriver Вказує драйвер бази даних - цілі при використанні формата експорту DATABASE. Приклади можливих значень: ACCESS, DBASE, INTERBASE, FIREBIRD, ORACLE, SQL SERVER і т.д. Якщо не вказано, програма спробує визначити це автоматично. Якщо назва драйвера містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/TrgDBUserName Вказує ім'я користувача бази даних - цілі при використанні формата експорту DATABASE. Якщо ім'я користувача містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/TrgDBPassword Вказує пароль бази даних - цілі при використанні формата експорту DATABASE. Якщо пароль містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/TrgTableName

Вказує ім'я таблиці - цілі. Якщо цей параметр опущено, а база даних - ціль є файлом, програма спробує його витягти з /TrgDB. Якщо ім'я містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.

Замість імені таблиці (файла) тут можна вказувати маску або ж список файлів (таблиць) - для експорту групи файлів (таблиць). /SrcTableName в такому випадку повинен містити відповідну маску або список. Для масок повинен використовуватися префікс <MASK>, для списків - префікс <LIST> (весь параметр повинен братися в лапки). Список повинен розділятися крапкою з комою. Див. приклади вище.

/ExportMode

Вказує режим експорту. Можливі значення:

CREATE+INSERT Перед вставкою записів робиться спроба створення цільового об'єкту (таблиці або файлу). Якщо цільовий об'єкт існує, генерується помилка.
REPLACE+INSERT Цільовий об'єкт вилучається (якщо існує), потім створюється заново і виконується вставка записів в нього.
CREATE_OR_REPLACE Створюється пустий цільовий об'єкт відповідної структури; в разі існування цільовий об'єкт перезаписується.
APPEND

Записи додаються до цільового об'єкта, існуючі записи залишаються. Якщо цільовий об'єкт не існує, він створюється.

Примітки
- Цей режим може використовуватися лише для цільових форматів TEXT, HTML, XML (де схема XML - standard або simple), SQL або DATABASE.
- Цільовий формат, структура полів та кодування, вказані в командній строчці, повинні бути сумісні з існуючим цільовим об'єктом.

EMPTY+INSERT

Перед вставкою записів з цільового об'єкта вилучаються всі записи. Якщо цільовий об'єкт не існує, він створюється.

Примітки
- Цей режим може використовуватися лише для цільового формату DATABASE.
- Структура джерела повинна бути сумісна зі структурою цільового об'єкта.

UPDATE

Записи цільового об'єкта, що співпадають з записами джерела, оновлюються записами джерела.
/KeyFields використовується для пошуку співпадінь записів.

Примітки
- Цей режим може використовуватися лише для цільового формату DATABASE.
- Цільовий об'єкт повинен існувати та (бажано) мати індекс для пошуку співпадінь записів.
- Структура джерела повинна бути сумісна зі структурою цільового об'єкта.
- Поля цілі, що використовуються для пошуку співпадінь записів (ключові поля цілі), не оновлюються.
- Використовуйте цей режим з обережністю, якщо ключові поля (джерела або цілі) можуть містити значення NULL.
- Використовуйте цей режим з обережністю при багатотабличному експорті.
- Цей режим може працювати по різному для різних цільових типів баз даних чи інтерфейсів, тому рекомендується тестувати його перед використанням на продуктивних системах (візьміть до уваги використання опції /MemorySaving).

APPEND+UPDATE

Записи цільового об'єкта, що співпадають з записами джерела, оновлюються записами джерела. Неспівпадаючі записи з джерела додаються до цільового об'єкта.
/KeyFields використовується для пошуку співпадінь записів.

Примітки
- Цей режим може використовуватися лише для цільового формату DATABASE.
- Цільовий об'єкт повинен існувати та (бажано) мати індекс для пошуку співпадінь записів.
- Структура джерела повинна бути сумісна зі структурою цільового об'єкта.
- Використовуйте цей режим з обережністю, якщо ключові поля можуть містити значення NULL.
- Використовуйте цей режим з обережністю при багатотабличному експорті.
- Цей режим може працювати по різному для різних цільових типів баз даних чи інтерфейсів, тому рекомендується тестувати його перед використанням на продуктивних системах (візьміть до уваги використання опції /MemorySaving).

DELETE

Записи цільового об'єкта, що співпадають з записами джерела, вилучаються.
/KeyFields використовується для пошуку співпадінь записів.

Примітки
- Цей режим може використовуватися лише для цільового формату DATABASE.
- Цільовий об'єкт повинен існувати та (бажано) мати індекс для пошуку співпадінь записів.
- Використовуйте цей режим з обережністю, якщо ключові поля можуть містити значення NULL.
- Використовуйте цей режим з обережністю при багатотабличному експорті.
- Цей режим може працювати по різному для різних цільових типів баз даних чи інтерфейсів, тому рекомендується тестувати його перед використанням на продуктивних системах (візьміть до уваги використання опції /MemorySaving).

Якщо цей параметр опущено, використовується CREATE+INSERT.

/dbfVersion Вказує версію (рівень) для цільового формату DBF. Можливі значення: 3, 4, 5. Якщо цей параметр опущено або він помилковий, використовується 3.
/OpenTarget Вказує програмі відкрити цільовий файл або таблицю після успішного виконання процедури експорта. При багатотабличному експорті відкривається лише останній створений цільовий файл або таблиця.
/CommitInterval Вказує інтервал (частоту) commit'у в записах для цільових форматів DATABASE та SQL. Якщо цей параметр опущено або він помилковий, використовується 0.
/MemorySaving Вмикає режим економії пам'яті для цільового формату DATABASE. Цей режим може бути корисним, якщо джерело або ціль мають дуже велику кількість записів, особливо при використанні інтерфейсу ADO. Крім економії пам'яті, можливе також пришвидшення виконання. Примітки: Цей режим може працювати по різному для різних цільових типів баз даних чи інтерфейсів, тому рекомендується тестувати його перед використанням на продуктивних системах.
/UseSQLParameters Вмикає використання параметрів SQL в режимі економії пам'яті для цільового формату DATABASE. Використання параметризованих запитів SQL може суттєво пришвидшити процес та дозволяє екпортувати також дані BLOB для деяких типів баз даних.
/SuppressOverwriteOrDeletePrompt Подавляє запит на підтвердження перезапису файлів/таблиць для режимів експорту REPLACE+INSERT і CREATE_OR_REPLACE та очистки таблиць для режиму експорту EMPTY+INSERT. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли такі запити завжди подавляються.

Наступні опції мають значення лише при використанні опцій /export або /copy:
/ExportType

Вказує формат експорту (цільовий формат). Можливі значення:

TEXT експорт до текстового файлу (включаючи CSV)
HTML експорт до документа HTML
XML експорт до документа XML
RTF експорт до файла RTF
PDF експорт до файла PDF (двійковий файл)
EXCEL експорт до робочої книги Excel (двійковий файл)
EXCELXLSX експорт до робочої книги Excel (XLSX)
EXCELXML експорт до робочої книги Excel (на основі XML)
EXCELOLE експорт до робочої книги Excel з використанням OLE (двійковий файл)
WORDOLE експорт до документа Word з використанням OLE (двійковий файл)
SYLK експорт до файла SYLK
DBF експорт до таблиці dBase (двійковий файл)
SQL експорт до скрипта SQL
DATABASE експорт до реляційної бази даних будь-якого типу

Якщо цей параметр опущено або він помилковий, програма намагається визначити його з параметра /TrgDB. По замовчанню використовується TEXT. Цільові формати DBF, EXCEL, PDF та DATABASE не повинні використовуватися з ключем /copy із-за їх двійкової природи.

/CloseWhenDone Вказує програмі автоматично закритися після успішного виконання. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма автоматично закривається в будь-якому разі.
/CloseOnError Вказує програмі автоматично закритися у випадку помилок виконання. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма автоматично закривається в будь-якому разі.
/minimize Програма запускається в мінімізованому вікні. Вікно відновлюється до нормального стану у випадку помилки або після закінчення виконання (якщо опція /CloseWhenDone не використовується). Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма працює без жодних вікон.
/LogFile Вказує ім'я файла для запису журналу операцій. Якщо ім'я файла містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/AppendLog Вказує, що журнал операцій повинен записуватися в кінець файла із збереженням попереднього вмісту файла. Якщо цей ключ опущено, існуючий журнал операцій буде повністю перезаписано.
/[include]images Вказує, чи включати дані з графічних полів при експорті. Має значення лише для цільових форматів RTF, PDF та HTML. Використання цієї опції може сповільнити експорт.
/[include]memo Вказує, чи включати вміст полів MEMO (великий текст) при експорті. Без даного ключа замість вмісту поля буде використовуватися константа, що описує тип поля. Ігнорується для цільових форматів DBF та DATABASE.
/[include]colnames Вказує, чи включати імена полів/колонок при експорті. Ігнорується для цільових форматів DBF та DATABASE.
/FixedFieldLength Задає формат колонок фіксованої ширини (без розділювачів) для цільового формату TEXT. У файлах фіксованої ширини колонок дані полів, коротші від ширини відповідної колонки, доповнюються пробілами в кінці. Не може використовуватися одночасно з опцією /separator. Ця опція ігнорується, якщо /textSchema дорівнює expr.
/separator Вказує розділювач полів для цільового формату TEXT. Може бути будь-який символ або код символу з префіксом #. Наприклад, якщо потрібно використовувати символ TAB в якості розділювача полів, використовуйте опцію /separator=#9. Якщо не вказано, використовується символ TAB. Не може використовуватися одночасно з опцією /FixedFieldLength. Ця опція ігнорується, якщо /textSchema дорівнює expr.
/TextExpression Вказує вираз для цільового формату TEXT, якщо /textSchema дорівнює expr.
/textSchema

Вказує схему для цільових форматів TEXT. Можливі значення:

standard або 0
ado або 1
bde або 2
expr або 3

Якщо не вказано, використовується standard (0).

/xmlSchema

Вказує схему для цільового формату XML. Можливі значення:

ado або 0 (лише для баз даних, відкритих через ADO)
standard or 1
simple or 2
xsl or 3

Якщо не вказано, використовується standard (1).

/xmlUseCDataAttr Вказує програмі використовувати атрибут CDATA в текстових даних для цільового формату XML (лише для схеми simple).
/DelimitAllFields Вказує програмі обмежувати лапками всі поля в цільовому файлі для цільового формату TEXT. В цьому випадку дані всіх полів при виводі будуть братися в лапки; без використання цього ключа лише дані текстових полів будуть обмежуватися лапками.
/CreateIndexFile Вказує, чи створювати окремий індексний файл при багатотабличному експорті для цільового формату HTML. Якщо цей параметр опущено, індексний файл не створюється.
/DocTitle Вказує заголовок документа для цільового формату HTML. Якщо він містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/AlternateRowColor Вказує альтернативний колір строчок (фоновий колір кожної другої строчки) для цільових форматів HTML, PDF, EXCELXLSX, EXCELOLE, WORDOLE та RTF. Колір повинен бути вказаний в шістнадцятковому форматі, який утворюється з символа #, за яким ідуть три групи шістнадцяткових символів (як правило, по 2 символи в групі) rr, gg, bb, які визначають червону, зелену та блакитну складові кольору, відповідно; наприклад, #FF0000 представляє чистий червоний колір.
/TargetImageFormat Вказує цільовий формат картинок для цільового формату HTML. Можливі значення: PNG, JPEG, GIF, Bitmap, Metafile, Icon, <SOURCE>; в останньому випадку цільові картинки буде створено в форматі, який буде визначено з джерела, тобто без конвертації початкового формату.
/sqlSeparator Вказує розділювач команд SQL для цільового формату SQL. Це може бути будь-який символ або код символу з префіксом #. Є також наперед визначений розділювач, що зветься sqlplus, зазвичай використовується утилітою Oracle SQL Plus та іншими Oracle-орієнтованими інструментами та утилітами; це похила риска (/) на окремій строчці між двома командами. Значенням по замовчанню для розділювача команд SQL є крапка з комою (;).
/AddDDL Вказує програмі додати команду DDL (CREATE TABLE...) у цільовий скрипт перед командами INSERT або MERGE для цільового формату SQL.
/TargetDBType Вказує тип цільової бази даних для цільового формату SQL (наприклад, Access, DB2, Oracle і т.д.). Ця опція дозволяє програмі правильно закодувати деякі специфічні типи даних у цільовому файлі (наприклад, булевські, дату, час і timestamp). Якщо цей параметр опущено, використовується формат YYYY-MM-DD hh:mm:ss (стандарт ANSI SQL) для дат (значення беруться в апострофи); використовується 'T' або 'F' для булевських даних.
/sqlTableName Вказує ім'я таблиці для цільового формату SQL (використовується як ім'я таблиці у виразах SQL). Ігнорується при експорті групи файлів / таблиць (в цьому випадку використовується ім'я з джерела). Якщо ім'я містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/sqlStatementType Вказує тип команд SQL для цільового формату SQL. Можливі значення: INSERT, MERGE, UPDATE або DELETE. Якщо цей параметр опущено або він помилковий, використовується INSERT.
/KeyFields

Вказує ключові поля для цільових форматів SQL та DATABASE. Це повинно бути поле або розділений комами список з кількох полів джерела для порівняння записів.

У випадку цільового формату SQL ключові поля повинні вказуватися, якщо /sqlStatementType - MERGE, UPDATE або DELETE. Вони використовуються в секції ON (для MERGE) або WHERE (для UPDATE та DELETE) виразів SQL.

У випадку цільового формату DATABASE ключові поля повинні вказуватися, якщо /ExportMode - UPDATE, APPEND+UPDATE або DELETE.

Якщо явно вказано відповідність полів (параметрами /FieldMappingsFile або /FieldMappings), то там повинні бути також і ключові поля і для них повинні бути вказані відповідні поля цілі.

/encoding Вказує кодування для цільових форматів XML, HTML, SQL, EXCELXML, DBF. Можливі значення для XML, EXCELXML, SQL та HTML: ASCII, UTF-8 і т.д. Можливі значення для DBF: DBASE ENU CP437, DBASE DEU CP437, 'ASCII' ANSI і т.д. (див. повний список в GUI). Якщо кодування містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/LimitRecordCount Вказує максимальну кількість записів для експорту. Якщо цей параметр опущено або він вказує число, менше 1, будуть експортуватися всі записи джерела. Якщо потрібно просто створити файл (таблицю) без експорту даних, використовуйте відповідний режим експорту для натомість.
/RecordsPerLine Вказує кількість записів джерела, які повинні бути поміщені в одну строчку цільового файлу. Якщо цей параметр опущено або він помилковий, використовується 1. Ігнорується для файлових форматів XML, SYLK, DBF, PDF, DATABASE.
/RowsPerSheet Вказує кількість строчок на листі для цільового формату EXCELXML та EXCELXLSX. Якщо цей параметр опущено або він помилковий, використовується 800000. Якщо під час експорту кількість виведених строчок досягає цієї величини, автоматично створюється новий лист.
/FloatFormat Вказує формат чисел з плаваючою точкою для цільового формату EXCELXML.
/DateTimeFormat Вказує формат значень DateTime для цільового формату EXCELXML.
/LineTerminator Вказує стиль закінчення строчок в цільовому файлі. Ігнорується для двійкових цільових форматів (EXCEL, PDF, DBF, DATABASE). Можливі значення: WINDOWS або UNIX.
/FieldMappingsFile Вказує ім'я файла, що містить відповідності полів джерело-ціль. Вміст файлу повинен відповідати вимогам для файлів відповідностей полів. Якщо цей параметр опущено, використовується параметр /FieldMappings. Ігнорується при груповому експорті (тобто коли експортується група файлів або таблиць). Якщо ім'я файла містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Ця опція ігнорується, якщо цільовий формат - TEXT і /textSchema дорівнює expr.
/FieldMappings Вказує відповідності полів джерело-ціль. Представляє собою список відповідностей, розділених крапкою з комою. Кожна відповідність має бути парою імен полів, розділених знаком рівності, наприклад: PaymentId=PAYMENT_ID. Імена полів не повинні містити знаків рівності. Якщо цей параметр опущено, то для визначення імен полів джерела використовується параметр /columns, а імена полів цілі визначаються автоматично з урахуванням правил, прийнятих для цільової бази даних (якщо можливо). Ігнорується при груповому експорті (тобто коли експортується група файлів або таблиць). Якщо імена полів містять пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Ця опція ігнорується, якщо цільовий формат - TEXT і /textSchema дорівнює expr.
/columns Вказує колонки (поля) для експорта. This must be a list of field names or their numeric indexes, separated by semicolons. Якщо цей параметр опущено, і параметри /FieldMappingsFile та /FieldMappings також опущені, то експортуються всі поля, а імена полів цілі визначаються автоматично з урахуванням правил, прийнятих для цільової бази даних (якщо можливо). Ігнорується при груповому експорті (тобто коли експортується група файлів або таблиць). Якщо імена полів містять пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Ця опція ігнорується, якщо цільовий формат - TEXT і /textSchema дорівнює expr.
/TableMappingsFile Вказує ім'я файла, що містить відповідності таблиць джерело-ціль для багатотабличного експорту. Вміст файлу повинен відповідати вимогам для файлів відповідностей таблиць. Якщо цей параметр опущено, повинні бути вказані маски або списки джерела та цілі. Якщо ім'я файла містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.