Produkty: Wersje

Oprogramowanie Database Tour posida dwie wersje: Standardowa (Database Tour) i Profesjonalna (Database Tour Pro). Porównanie wersji:

Cecha Edycja Standardowa Edycja Pro
(Database Tour) (Database Tour Pro)
Dostęp do baz danych różnych typów yes yes
Przeglądanie danych yes yes
Edycja danych yes yes
Wyszukiwanie i zamiana tekstu w bazie danych yes yes
Importowanie danych yes yes
Eksportowanie danych połączone z konwersją formatu danych yes yes
Duplikowanie tabel oraz innych obiektów bazy danych yes yes
Podstawowe wspacie wiersza poleceń yes yes
Podstawowe drukowanie danych yes yes
Tworzenie tabel yes yes
Tworzenie i wykonanie zapytań SQL yes yes
Historia poleceń baz danych i wykonania SQL yes yes
Przyjazny widok danych różnych typów yes yes
Kopiowanie danych do schowku yes yes
Dzialania na polach liczbowych (sum, avg, min, max, count) yes yes
Przeglądanie i edycja pól BLOB (MEMO, grafika, RTF) yes yes
Narzędzia dla edycji pól tekstowych yes yes
Sortowanie danych yes yes
Filtrowanie danych yes yes
Wygodne przeglądanie, edycja (tylko tabeli DB i DBF, otwarte przez BDE) oraz drukowanie struktury tabel yes yes
Indeksowanie tabel yes yes
Warunkowe formatowanie danych yes yes
Kontrolowane ręczne transakcje yes yes
Tworzenie, usuwanie, edycja aliasów BDE yes yes
Zwiększone wspacie wiersza poleceń: wiele parametrów startowych dla wykonania kwerend, otwierania tabel, operacji eksportu i importu, otwierania raportów no yes
Zwiększone wspacie drukowania danych: zintegrowany konstruktor raportów z szablonami, wyrażeniami, podglądom no yes
Eksportowanie historii SQL do HTML i RTF yes yes